Zu Artikeldetails zurückkehren Martine Charageat, Bernard Ribémont, Mathieu Soula, Mathieu Vivas (dir.), Résister à la justice. XIIe–XVIIIe siècles, Paris (Classiques Garnier) 2020 Herunterladen PDF herunterladen